Eesti Kunstiakadeemia
Logi sisse

Õppekava: Arhitektuur ja linnaplaneerimine 2012


Haridustase Integreeritud õpe
Kvalifikatsioon Arhitektuurimagistri kraad
EHIS kood 188
Registreerimise kuupäev 25.08.2002
Õppekava grupp Arhitektuur ja ehitus
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend AL
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 5 aastat
Õpingute üldmaht 300 EAP
Kohustuslike ainete maht 281 EAP
Kohustuslike vabaainete maht 19 EAP

Eesmärk

Valmistada ette kõrgtasemel professionaale mahulise arhitektuuri, linnaehituse ja planeerimise valdkondadele, kes oleksid võimelised iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, konsulteerima, hindama ja juhtima maa-alade, linnade ja asulate ruumilist planeerimist ning ehitiste projekte ning olesid võimelised töötama riigi- ja kohalikes omavalitsustes planeerimist, arhitektuuri ja ehitamist korraldavatel vastutavatel ametikohtadel. Anda oskuseid, mis võimaldaksid korrastada inimese ja keskkonna vahelisi suheteid ruumina ja nii olla üheks oluliseks ühiskonna kultuuriteadvuse ja identiteedi kujundajaks.
Anda oskuseid, mis aitaksid arhitektina säilitada ja arendada olulisi vaimseid väärtusi kultuuris ja käsitleda ning hooldada suuri ainelisi väärtusi planeerimises ja ehitamises.

Õppekava õpiväljundid

Õppekava lõpetanu: - teadvustus ühiskonna kultuurilisest, majanduslikust, tehnoloogilisest ja ruumilisest arengust; - teadvustus arhitekti professiooni ühiskondlikust iseloomust, selle seotusest kujutava kunsti ja disaini, insener-tehniliste, sotsiaalsete ja õigusruumiliste distsipliinidega ning seotusest loodus- ja tehiskeskkonnaga; - oskus iseseisvalt koostada mahulise arhitektuuri, linnaehituse või ruumilise planeerimise kavandeid ja kirjeldada neid pädevalt projektdokumentatsioonis; - mõistmine arhitektuuri seotusest ühiskondlike protsessidega, arhitektuurinähtuste järjepidevuse ja arhitektuuriloomingu unikaalsuse oluliseks pidamine; - sotsiaalsete tegurite arvestamine ja õigusaktide tundmine; - arusaam professiooniks vajalikest insener-tehnilistest võimalustest; - mõistmine ja oskus kavandada ning kirjeldada arhitektuuriobjekte ja ruumilisi planeeringuid, mis vastavad esteetilistele, tehnilistele ja keskkonnanõuetele ning neid esitleda, iseseisev ja oma vastutusel maa-alade, linnade ja asulate ruumilise planeerimise ning ehitiste projektide koostamine, konsulteerimine, hindamine ja juhtimine.

Õppekava ülesehitus

Õppekava sisaldab üldõppe teooriaaineid (37 EAP), üldõppe praktilisi aineid (23 EAP), eriala teooriaaineid (34 EAP), eriala praktilisi aineid (117 EAP), insener-tehnilisi aineid (29 EAP), praktikat (11 EAP), valik- ja vabaaineid (19 EAP) ja magistritööd (30 EAP).

Vastuvõtt

Integreeritud õppe õppekavale on õigus kandideerida keskharidusega või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikul. Täpsem informatsioon Eesti Kunstiakadeemia kodulehelt www.artun.ee

Lõpetamise tingimused

Õppekava on täies mahus täidetud, kui üliõpilane on sooritanud õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained, täitnud muud õppekavas esitatud nõuded ning kaitsnud magistritöö.

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

Arhitektuurimagister

Lõpetamise dokument

Diplom, akadeemiline õiend eesti ja inglise keeles

Õpingute jätkamise võimalused

Doktoriõpe

Teised keeled

Inglise keel
Vaata õppekavaaineid

eten